Изашао је нови Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарствуПравилник је омогућио куповину опреме за пчеларство. Ових дана изаћи ће и јавни позив за подношење захтева.

Потребно је пажљиво прочитати правилник и услове који се траже, како пчелари не би без потребе прикупљали документацију и стварали непотребне трошкове. Неки од услова су, да је минимална инвестиција 50 000 динара, а максимална 800 000 хиљада динара, а појединачни рачун најмање 20 000 динара.

Уосталом прочитајте Правилник пажљиво.

Пречишћен текст

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

„Службени гласник РС“, бр. 48 од 22. јуна 2018, 23 од 29. марта 2019, 78 од 29. маја 2020, 119 од 10. децембра 2021.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству (у даљем тексту: подстицаји), услови и начин остваривања права на подстицаје, као и образац захтева за остваривање права на подстицаје и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције;

2) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи у сточарству;

3) нова машина и опрема јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

4) повезана лица јесу: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

5) примарна пољопривредна производња у сточарству јесте производња: млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава – телеˮ, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера и товних ћурки у сврху производње меса), конзумних кокошијих јаја, меда и других пчелињих производа, као и припрема, дистрибуција и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

6) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;*

7) живина јесу: бројлери, товне ћурке и кокошке носиље.*

*Службени гласник РС, број 78/2020

Члан 3.

Подстицаји из члана 1. овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме:

1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;

3) којом се штити добробит животиња;

4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;

5) за производњу конзумних кокошијих јаја;

6) за пчеларство;*

7) за мужу;*

8) за држање, одгој и тов живине.*

*Службени гласник РС, број 78/2020

Члан 4.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји из члана 3. овог правилника дате су у Прилогу – Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству (у даљем тексту: Табела), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта, односно објеката;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције из Табеле путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

Члан 6.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

5) средња школа;

6) научноистраживачка организација у области пољопривреде;**

7) црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.**

Лице из става 1. тач. 2)–4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре није:

1) регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга из става 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) брисана је (види члан 1. Правилника – 23/2019-21);

3) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Средња школа из става 1. тачка 5) овог члана може остварити право на подстицаје ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 6) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачких организација у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

Лице из става 1. тачка 7) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар цркава и верских заједница, у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.**

*Службени гласник РС, број 23/2019

**Службени гласник РС, број 78/2020

Члан 7.

Лице из члана 6. овог правилника остварује право на подстицаје ако:

1) је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

2) је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 50.000 динара;*

3) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;*

4) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

6)  брисана је (види члан 4. Правилника – 78/2020-31)

7) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

8) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица.

*Службени гласник РС, број 23/2019

Члан 8.

Лице из члана 6. овог правилника које испуњава опште услове из члана 7. овог правилника остварује право на подстицаје из члана 3. овог правилника ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

2) у зависности од врсте производње и предмета захтева за остваривање права на подстицаје на пољопривредном газдинству има:

(1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 крава,

(2) за инвестиције које се односе на производњу овчијег и козијег млека, објекат уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство,

(3) за инвестиције које се односе на пчеларство, од пет до 1.000 кошница* пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину,

(4) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,

(5) за инвестиције које се односе на производњу конзумних кокошијих јаја, укупни капацитет објекта за држање кокошака носиља у експлоатацији до 4.999, уписан у Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство.**

*Службени гласник РС, број 23/2019

**Службени гласник РС, број 78/2020

Члан 9.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, условима и начину остваривања права на подстицаје, обрасцима захтева као и максималним износима подстицаја по кориснику, у складу са овим правилником, висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтеве као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује висину укупних расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину, у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 10.

Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 6–8. овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у року одређеним јавним позивом из члана 9. овог правилника, на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у _____ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

Захтев из става 2. овог члана може се поднети за један или више подстицаја из члана 3. овог правилника при чему захтев може обухватити једну или више инвестиција из Табеле у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Члан 11.*

За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:*

1) рачун за набавку предметне инвестиције;*

2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;*

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;*

4) гарантни лист, односно изјава о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;*

5) јединственa царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;*

6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;*

7) потврдa надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;*

8) потврдa надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.*

Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана мора бити издата у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.*

Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана потребан је и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:*

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;*

2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;*

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;*

4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.*

Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга уз документацију из ст. 1. и 3. овог члана потребан је и попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, који доставља подносилац захтева.*

Ако је подносилац захтева средња школа, поред документације из става 1. овог члана, потребно је и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.*

Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација поред документације из става 1. овог члана, потребан је и акт да је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.*

Ако је подносилац захтева црква или верска заједница, поред документације из става 1. овог члана потребан је и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница који води министарство надлежно за послове правде.*

Ако подносилац захтева обавља производњу овчијег и козијег млека, производњу меса или конзумних кокошијих јаја, потребна је и копија решења о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.*

*Службени гласник РС, број 78/2020

Члан 12.*

Документацију из члана 11. став 1. тач. 6)–8), став 3. и ст. 5–8. овог правилника, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.*

*Службени гласник РС, број 78/2020

Члан 13.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Члан 14.

Управа врши административну обраду захтева за остваривање права на подстицаје провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које у складу са чланом 6. овог правилника не остварује право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом из члана 11. став 1. тач. 1)–5) овог правилника која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата после подношења захтева из члана 10. овог правилника, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без разматрања.

Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар.

Члан 15.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 11. став 1. тачка 5) овог правилника.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара*.

Брисан је ранији став 5. (види члан 7. Правилника – 78/2020-31)

*Службени гласник РС, број 119/2021

Члан 16.

Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 17.

Корисник подстицаја наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, и придржава се других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 18.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-116/2018-09

У Београду, 14. јуна 2018. године

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА

Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству: „Службени гласник РС“, број 78/2020-31

Члан 9.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 10.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу наредног дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у ,,Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

Правилник о измени Правилника о подстицајима за инвестиције за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству: „Службени гласник РС“, број 119/2021-5

Члан 2.

Изузетно од члана 7. тачка 1) овог правилника, лице из члана 6. овог правилника остварује право на подстицаје за 2022. годину ако је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Члан 3.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Правилником о изменама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС”, број 23/2019) замењен је Прилог – Табела (види члан 4. Правилника – 23/2019-21).

Правилником о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС”, број 78/2020) замењен је Прилог – Табела и Прилог Образац 1 (види члан 8. Правилника – 78/2020-31).

Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству

Образац 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у _______ години

Образац 2 – Табела чланова задруге

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Explore More

Обавештење-чланарина

Неплаћање чланарине на време узрокује проблем са дистрибуцијом часописа. Пчелари који уплате чланарину са закашњењем често остану ускраћени за одређене бројеве часописа. Добро је то урадити до караја текуће за

Obaveštenje-prodaja pčela

Naš uvaženi kolega pčelar i kultni fotograf, Milisav Petaković prodaje pčele. 20 komada. Ko je zainteresova neka se javi +381 64 9678474

Дебатни клуб

Тема Дебатног клуба у понедељак 06.12.2021. године у 18 часова је ,,Узгој матица-лична искуства“ Место старо, Ужице, сала Месне заједнице Центар Уводничар: Драган Савић Молимо учеснике да се придржавају свих